Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej

Tytuł:
Drugie Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej w Ekonomii
w ramach: „8th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics”

Tematyka:

Ekonomiczne zastosowania statystyki odpornej, statystyki nieparametrycznej, środowiska R, funkcjonalnej analizy danych, wielowymiarowej analizy statystycznej, badań operacyjnych,…
drugie seminarium które odbędzie się 1 czerwca 2016 w ramach konferencji cfm2016

WYKŁADY ZAPROSZONE wygłoszą wybitni naukowcy młodego pokolenia

prof. UEK Mateusz Pipień z UEK w Krakowie – Ekonometria wahań aktywności gospodarczej (współautorzy dr Łukasz Lenart i dr Błażej Mazur) – 45min

prof. UE Tomasz Żądło z UE w Katowicach – O ocenie dokładności w statystyce małych obszarów – 30 min

3. dr Justyna Majewska z UE w Katowicach – Odporne podejście do stochastycznego modelowania umieralności 30 min

Pierwsze seminarium odbyło się w czerwcu 2015, referaty zaproszone wygłosili wówczas

1. Prof. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski – 45min – zaproszony wykład inaugurujący seminarium

Prof. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski – 45min – zaproszony wykład inaugurujący seminarium pt. „Statystyka wczoraj, dziś i jutro”. Wykład jest analizą zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które kształtowały metodologię wnioskowania statystycznego, także jej Fisherowskiej i Neymanowskiej wizji. Centralną osią wykładu jest problematyka identyfikacji związków przyczynowych w badanich naukowych, jej obecny i przyszły kształt. (Prof. Tadeusz Bednarski ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego; tytuł naukowy profesora otrzymał na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na stanowisku profesora zwyczajnego).

2. Dr Tomasz Górecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 30min referat pt „Wprowadzenie do analizy danych funkcjonalnych” ( Dr Tomasz Górecki uzyskał tytuł magistra z matematyki na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM w Poznaniu w roku 2001. Tamże, w roku 2005, uzyskał stopień naukowy doktora. Aktualnie pracuje jako adiunkt na UAM. Jego zainteresowania naukowe obejmują: nauczanie maszynowe, klasyfikację szeregów czasowych, data mining oraz wykorzystanie pakietu R w badaniach naukowych.)

3. Dr Sławomir Śmiech UEK w Krakowie, 30min referat pt „Dlaczego można i dlaczego nie można skutecznie prognozować ceny ropy” (Dr Sławomir Śmiech: Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obroniony w 2007 roku. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów w tym 7 z listy JCR. Obecnie zajmuje się analizą rynków surowcowych oraz ich powiązaniem ze sferą realną i finansową gospodarki.

Data:

25.05.2015 r.

 

Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

Organizator:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Patronat:

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Komitet naukowy seminarium:

prof. Andrzej Sokołowski, UEK, Kraków
prof. Tadeusz Trzaskalik, UE, Katowice
prof. Adam Sagan, UEK, Kraków
prof. UEK Paweł Lula, UEK, Kraków (Przewodniczący)
prof. SGH Bogumił Kamiński, SGH, Warszawa
prof. UEK Anna Pajor, UEK, Kraków
dr hab. Waldemar Wołyński, UAM, Poznań
dr hab. Przemysław Biecek, ICM UW, Warszawa
dr hab. Stanisław Wanat, UEK, Kraków
dr hab. Piotr Soja, UEK, Kraków
dr hab. Daniel Kosiorowski, UEK, Kraków, (sekretarz)

Komitet organizacyjny seminarium:

dr Małgorzata Snarska, UEK, Kraków
dr Jerzy Rydlewski, WMS AGH, Kraków
dr Dominik Mielczarek, WMS AGH, Kraków
mgr Przemysław Jaśko, UEK, Kraków
mgr Katarzyna Wójcik, UEK, Kraków
mgr Przemysław Jaśko – student AG UEK w Krakowie

dr hab. Daniel Kosiorowski (przewodniczący)

Kontakt:
dr hab. Daniel Kosiorowski
e-mail: daniel.kosiorowski@uek.krakow.pl

Publikacja: Tradycyjna (rozdział w monografii w j. angielskim – 5pkt MNiSW) oraz elektroniczna która zostanie zgłoszona do ewaluacji do Web of Science. Publikacja z tzw. podwójną ślepą recenzją.

Terminarz:
31 marca zgłoszenie udziału w seminarium

31 marca przesłanie streszczenia referatu lub plakatu

15 kwietnia informacja o kwalifikacji referatu (plakatu)

Sekretarz:
dr hab. Daniel Kosiorowski
e-mail: daniel.kosiorowski@uek.krakow.pl

 

Strona internetowa:
http://www.cfm.uek.krakow.pl/