Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Publikacje

Opis wybranych pozycji

 

raport

Autor: Daniel Kosiorowski, Przemysław Jaśko
Tytuł: Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Rok: 2016

Pobierz

 

 

statystyczne_metodyAutor: Józef Pociecha, Barbara Pawełek, Mateusz Baryła, Sabina Augustyn
Tytuł: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej
Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2014

Pobierz

 

 

 

 

Modele zaleznosci_WanatAutor: Wanat Stanisław 
Tytuł: Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela
Wydawnictwo: Wydawnictwo UEK
Rok: 2012

 • Przeczytaj streszczenie

  W pracy zaprezentowano różne koncepcje zależności i omówiono metody pozwalające na wykorzystanie ich w procesie agregacji ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo popularnego w ostatnich latach narzędzia do opisu nieliniowych zależności jakim są funkcje połączenia (kopule). Uwagę skupiono zarówno na ryzyku ubezpieczeniowym, jak i na ryzyku związanym z funkcjonowaniem zakładu ubezpieczeń. Przedstawiono przebieg procesu agregacji ryzyka i omówiono sposoby uwzględniania w nim zależności. Podano konkretne rozwiązania dotyczące modelowania zagregowanego ryzyka  w powiązaniu z rodzajem struktury zależności i informacji na jej temat. Metody te zilustrowano przykładami, w których modelowane są wymogi kapitałowe i związany z nimi efekt dywersyfikacji w przypadku ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie.

  Słowa kluczowe: struktura zależności, agregacja ryzyka, typ zależności, miara zależności, modelowanie zależności, funkcja połączenia (kopula),  miara ryzyka, kapitałowy wymóg wypłacalności, kapitał ekonomiczny.

 •  

   

   

book

Autor: Kurkiewicz Jolanta, Soja Ewa
Tytuł: Health status and education level as the determinants of the quality of human resources in the face of the ageing process of the population. Situation in Poland and compared to European countries.
Rok: 2012

Pobierz

 

 

Sytuacja_ekonom_Ulman_miniAutor: Ulman Paweł
Tytuł: Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2011

 • Przeczytaj streszczenie

  W pracy poddano badaniu zbiorowość osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w zakresie ich sytuacji ekonomicznej, przyjmując jako główny cel pracy ocenę tejże sytuacji. W ramach wspomnianego celu badania wskazano na obszary, które mają zasadnicze znaczenie dla wnioskowania o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Na pierwszy plan wysunięto analizę dochodów i wydatków, wiążąc ich poziom i strukturę z aktywnością zawodową w gospodarstwach domowych. Z tego powodu ważnym punktem podjętych badań jest sytuacja osób niepełnosprawnych i członków ich gospodarstw na rynku pracy. Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych w zakresie obydwu powyższych obszarów wypływa ostatecznie na niebezpieczeństwo ubóstwa w gospodarstwach osób niepełnosprawnych, którego analiza zamyka zagadnienia rozważane dla badania sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. W ramach analizy ubóstwa podjęto próbę oszacowania kosztów funkcjonowania gospodarstwa domowego generowanych przez fakt niepełnosprawności, co pozwoliło opracować skalę ekwiwalentności uwzględniającą obecność niepełnosprawnych osób w gospodarstwie domowym.

  Praca składa się z siedmiu rozdziałów, z których trzy pierwsze można uznać za wprowadzające w problematykę niepełnosprawności i jej badania. Rozdział czwarty – stanowiący niejako łącznik pomiędzy początkowymi rozdziałami a trzema ostatnimi – prezentuje, w statystycznym ujęciu, problem niepełnosprawności w Polsce oraz Unii Europejskiej. Trzy ostatnie rozdziały zawierają treści stanowiące odpowiedź na problemy przedstawione w celu pracy, a więc dotyczące dochodów i wydatków gospodarstw osób niepełnosprawnych, aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych i członków ich gospodarstw oraz kosztów funkcjonowania i ubóstwa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

rachunek-prawdopodobienstwa-dla-studentow-studiow-ekonomicznych-b-iext6232027Autor: Denkowska Sabina, Papież Monika
Tytuł: Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Rok: 2011

 • Przeczytaj streszczenie

  Właściwe zrozumienie rachunku prawdopodobieństwa jest potrzebne osobom, które chcą stosować bardziej zaawansowanenarzędzia statystyki matematycznej, przetwarzać i analizować wyniki badań i eksperymentów, dochodzić do właściwych wniosków na podstawie niepełnych danych, zarządzać ryzykiem bądź prognozować przyszły rozwój wypadków.

  Jest wiele doskonałych książek z rachunku prawdopodobieństwa, jednak zazwyczaj wymagają one od czytelnika sprawnego warsztatu oraz „zacięcia” matematycznego, które nie zawsze są dane studentom na kierunkach ekonomicznych, rolniczych czy medycznych. Ta publikacja jest inna.

  Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pozwoliło Autorkom na stworzenie podręcznika z rachunku prawdopodobieństwa dla szerokiego grona odbiorców. Włożyły one wiele starań, aby przedstawić kompletny kurs rachunku prawdopodobieństwa w sposób uporządkowany, przejrzysty i co najważniejsze – zrozumiały dla osób bez zaawansowanego przygotowania matematycznego. Stało się to możliwe dzięki ograniczeniu do minimum hermetycznego języka matematyki wszędzie tam, gdzie było to możliwe oraz bogatemu zilustrowaniu zagadnień teoretycznych przykładami z praktyki.

 

 

 

Procesy demograficzne i metody ich analizyAutor: Kurkiewicz Jolanta
Tytuł: Procesy demograficzne i metody ich analizy
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2010

 • Przeczytaj streszczenie

  Brak streszczenia

 •  

   

 

probabilistyczne metody badania sprawozdan

Autor: Hołda Artur, Pociecha Józef 
Tytuł: Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2009

 • Przeczytaj streszczenie

  Praca ta jest rezultatem badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego 1H02B 027 27 – Statystyczne metody weryfikacji sprawozdań finansowych. Tytuł pracy został nieco zmodyfikowany w stosunku do tytułu grantu. Autorzy w trakcie prowadzonych studiów literaturowych oraz badań własnych zdecydowali się na zmianę słowa „statystyczne” na „probabilistyczne”, ponieważ w pracy poruszono kwestie wykraczające poza tradycyjnie rozumianą statystykę matematyczną jako naukę o metodach estymacji parametrów populacji generalnej i weryfikacji hipotez statystycznych. Ze względu na przedmiot badań, jakim jest sprawozdanie finansowe, położono nacisk na analizę ryzyka jego błędnej oceny.

  Podstawą teoretyczną analizy ryzyka jest rachunek prawdopodobieństwa. W ocenie przedłożonego sprawozdania finansowego istotne jest także stwierdzenie możliwości kontynuowania działalności przez daną jednostkę. Do tego celu służy wiele metod ilościowych, pozwalających na ocenę ryzyka upadłości firmy. Zdaniem autorów właściwym określeniem na połączenie klasycznych i nieklasycznych metod statystycznych oraz metod rachunku prawdopodobieństwa zastosowanych do weryfikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw są metody probabilistyczne.

 •  

   

   

Aktywnosc_Podolec_Ulman_Walega_mini

Autor: Podolec Barbara, Ulman Paweł, Wałęga Agnieszka 
Tytuł: Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2008

 • Przeczytaj streszczenie

  Sytuacja na rynku pracy w Polsce od wielu lat budzi niepokój wśród jego uczestników, obserwatorów i analityków. Zjawisko bezrobocia utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, powodując pogłębianie się ubóstwa wielu rodzin. Biorąc pod uwagę fakt, ze status członków gospodarstwa domowego na rynku pracy decyduje w sposób bezpośredni o ich sytuacji materialnej i poziomie życia, warto powiązać analizę aktywności ekonomicznej ludności z analizą kształtowania się budżetów gospodarstw domowych.
  Celem pracy jest próba wyjaśnienia prawidłowości w zakresie kształtowania się aktywności ekonomicznej ludności, poznania mechanizmu kształtowania się poziomu i struktury wydatków gospodarstwa domowego, a także poznania związków między tymi dwiema kategoriami, w świetle cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

 

 

 

bookAutor: Kurkiewicz Jolanta, Soja Ewa
The quality of human resources in Poland in the face of ageing process of the population. An active ageing process is needed.
Rok: 2008

Pobierz

 

 

elementy ststystyki_Major

Autor: Major Michał 
Tytuł: Elementy statystyki. Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne
Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM
Rok: 2007

 • Przeczytaj streszczenie

  Podręcznik został opracowany jako kontynuacja książki napisanej przez Michała Majora i Janusza Niezgodę pt. Elementy statystyki. Cz. I. Statystyka opisowa (Kraków 2003). Może on być wykorzystywany także samodzielnie przy założeniu, że czytelnik posiada podstawowy zasób wiedzy ze statystyki. Podręcznik charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy przy jednoczesnej próbie prostego jej przekazu. Za bardzo istotne uważam prezentowanie różnych wariantów zastosowania omawianych metod, zależnie od zmieniających się warunków. (z recenzji prof. UEK dr hab. Barbary Podolec).

  Książka jest wartościową pozycją dydaktyczną dla studentów studiujących statystykę, która nie jest przedmiotem łatwym. Autor podjął się bardzo ambitnego zadania dostarczenia studentom pomocy dydaktycznej.Przedstawiony podręcznik napisany jest w sposób przystępny. Liczne przykłady ułatwiają zrozumienie przekazywanych treści.(z recenzji prof. AE dr hab. Józefa Biolika).

 •  

   

 

 

UKR0052_oAutor: Kurkiewicz Jolanta
Tytuł: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2007

 • Przeczytaj streszczenie

  Brak streszczenia

 •  

   

 

rewizja finansowa

Autor: Hołda Artur, Pociecha Józef 
Tytuł: Rewizja finansowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Rok: 2004

 • Przeczytaj streszczenie

  Praca niniejsza stanowi próbę kompleksowej prezentacji i analizy problematyki rewizji finansowej z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Problemy wiarygodności informacji ekonomicznej, głównie sprawozdań finansowych generowanych przez podmioty gospodarcze, są współcześnie bardzo ważne i to nie tylko z czysto ekonomicznych względów, ale także z punktu widzenia dobrze pojętego interesu społecznego. Rynek wymaga wiarygodnych informacji ekonomicznych o właściwym standardzie i porównywalności, co znacząco ogranicza ryzyko decydentów. Tak więc zawód biegłego rewidenta (audytora), czyli fachowej i niezależnej osoby potwierdzającej wiarygodność sprawozdania finansowego, stał się jednym z niezbędnych elementów racjonalnie działającej gospodarki rynkowej. Literatura światowa w zakresie rewizji finansowej jest bardzo rozległa, a profesjonalny auditing ma prawie 150-letnią tradycję. Pojęcie audytu i audytora w niniejszym opracowaniu zostało przypisane do czynności wykonywanych przez osoby pochodzące z „zewnątrz” jednostki (biegłego rewidenta) i jest utożsamiane z audytem „zewnętrznym”. Należy jednak podkreślić, że współcześnie powszechnie używane jest pojęcie audytu wewnętrznego, który stanowi niezależną, obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wewnętrzny, który co do zasady wykonywany jest przez pracowników jednostki w istocie pomaga danej instytucji w osiąganiu celów poprzez wprowadzanie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy skuteczności w zakresie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i kierowania organizacją.
  Mimo że Polska po II wojnie światowej jako jedyne państwo Europy środkowowschodniej wykształciła stanowisko biegłego księgowego, który był czynnikiem zewnętrznym przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowych jednostek uspołecznionych, to jednak jego znaczenie i główne zadania były nieco inne niż biegłego rewidenta. Specyfika systemu wolnorynkowego wymusiła konieczność powołania również w Polsce biegłych rewidentów, których zadania i cele są zbieżne z tymi, które obowiązuj ą audytorów w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Powołując się na doświadczenia Anglii – kraju będącego pionierem w weryfikacji informacji finansowych – można przytoczyć klasyczne rozumienie badania sprawozdań finansowych, które pozwoli już na wstępie na usytuowanie auditingu w systemie rachunkowości, a tym samym w systemie gospodarczym: auditing stanowi o jakości sprawozdania finansowego, i potwierdza tak dalece, jak to możliwe, że jest ono wolne od nadużyć i błędów oraz zapewnić właścicieli, że informacja w nim zawarta jest obiektywna i użyteczna.
  We współczesnych warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej sprawą głównąjest właściwa ocena osiąganych rezultatów przez podmioty gospodarcze. Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami czy właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: inwestorzy, wierzyciele, kontrahenci, instytucje fiskalne i rządowe. Okresowe pomiary posiadanych zasobów i wypracowywanych rezultatów finansowych, jak również monitorowanie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, pozwalają na obiektywną ocenę wcześniej podjętych decyzji oraz analizę prospektywną. Informacja finansowa jest więc podstawą racjonalnego zarządzania i ze zrozumiałych względów wiarygodność i użyteczność źródeł tych informacji są szczególnie ważne.
  Warto pamiętać, że zawód biegłego rewidenta (audytora) – w Wielkiej Brytanii — Chartered Accountant, w USA — Certified Public Accountant, w Niemczech – Wirtschaftsprufer – czyli fachowej i niezależnej osoby potwierdzającej wiarygodność sprawozdania finansowego, ważny jest nie tylko z powodu sprawowania przezeń funkcji kontrolnych, ale przede wszystkim dzięki podwyższaniu wiarygodności informacji finansowych, które w ten sposób stają się solidną podstawą do właściwej alokacji kapitału.
  Intencją autorów było przedstawienie opracowania, które ujmowałby istotę rewizji finansowej i byłoby jednocześnie użyteczne w procesie dydaktycznym. Ze względu na ograniczone rozmiary publikacji świadomie pominięto niektóre aspekty badania (np. prezentacje i analizę szczegółowej dokumentacji badania, analizę wszystkich obszarów badania, współpracę w zespole badającym itd.), dbając jednak o to, aby opracowanie zawierało podstawowe ogniwa procesu weryfikacji ksiąg rachunkowych. Przedstawiono również obszerny materiał bibliograficzny (ponad 90 pozycji), który może być podstawą dalszych dociekań. Równocześnie ze względu na zainteresowania autorów uwypuklono metody ilościowe wykorzystywane w rewizji finansowej. Autorzy mają nadzieję, że książka ta pozwoli na utrwalenie i poszerzenie wiedzy czytelnika z zakresu rewizji finansowej.

 •  

   

 

prognozowanie-ekonomiczne_Zelias_Pawelek_WanatAutor: Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Zeliaś Aleksander
Tytuł: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok: 2003

 • Przeczytaj streszczenie

  Rozwój gospodarki rynkowej powoduje, że metody prognozowania znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w dziedzinie nauk ekonomicznych, lecz także v dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.
  Głównym celem książki Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania jest przedstawienie studentom uczelni ekonomicznych nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań. Celowi temu służy bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod raz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Obliczenia numeryczne w przykładach i rozwiązaniach zadań wykonano z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
  Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Tematyka poszczególnych rozdziałów uwzględnia zakres materiału objęty programem nauczania prognozowania l różnych kierunkach studiów ekonomicznych. W rozdziale l omówiono podstawowe zagadnienia prognozowania zjawisk gospodarczych. W rozdziale 2 przedstawiono w sposób ogólny zasady budowania prognoz ekonometrycznych. Tematem rozdziału 3 jest prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu (liniowych i nieliniowych) oraz modeli uwzględniających wahania periodyczne. W rozdziale 4 przedstawiono prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Omówiono w nim metodę średniej ruchomej prostej i ważonej, metody naiwne, metodę wyrównywania wykładniczego, metodę wyrównywania wykladniczo-autoregresyjnego, metody Holta, Wintersa oraz prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. W rozdziale 5 przedstawiono prognozowanie na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych, w tym jednorównaniowych i wielorównani owych. W szczególności przedstawiono współliniowość zmiennych i jej wpływ na trafność prognozy oraz zagadnienia związane z ustaleniem zbioru zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego. Rozdział 6 poświęcono wnioskowaniu w przyszłość na podstawie modeli autoregresyjnych, w szczególności modeli ARMA i ARIMA. W rozdziale 7 zajęto się metodami budowy długookresowej prognozy ekonometrycznej. Krótko przedstawiono istotę długookresowego prognozowania gospodarczego oraz omówiono metody predykcji długookresowej. Rozdział 8 dotyczy prognozowania zjawisk jakościowych. Jest to przyczynek do oceny poznawczej wartości metod stosowanych w prognozowaniu gospodarczym. W rozdziale 9 przedstawiono problemy prognozowania przez analogię, w tym m.in- metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych.
  Książka nie wyczerpuje problematyki prognozowania gospodarczego. Zostały w niej omówione tylko najważniejsze metody, które uznaliśmy za interesujące i ważne w ekonomii i zarządzaniu.
  Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu Czytelników, Jej adresatami są praktycy życia gospodarczego orzą studenci uczelni ekonomicznych, których interesują twórcze zastosowania teorii prognozy w gospodarce rynkowej.

 •  

   

 

metody-statystyczne-zadania_Zelias_Pawelek_WanatAutor: Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Zeliaś Aleksander 
Tytuł: Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany
Wydawnictwo: PWE
Rok: 2002

 • Przeczytaj streszczenie

  Podręcznik umożliwia studentom uczelni i wydziałów ekonomicznych zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, inżynierii finansowej i ubezpieczeń. Każdy z ośmiu rozdziałów rozpoczyna się syntetycznym omówieniem rozważanych w nim zagadnień, przypomnieniem niezbędnych wzorów i symboli oraz zestawem rozwiązanych przykładów. Do wielu zadań są podane rozwiązania, co powinno ułatwić studentom samodzielne korygowanie popełnionych błędów i szukanie poprawnego rozwiązania.

 •  

   

 

Analiza_ksztaltow_PodolecAutor: Podolec Barbara 
Tytuł: Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok: 2000

 • Przeczytaj streszczenie

  Książka przedstawia analizę i ocenę sytuacji materialnej poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych polskiego społeczeństwa.Przedstawia również aktualne kierunki zachowań ludności w zakresie kształtowania dochodów i wydatków w latach 1990-1997.
  Poznanie warunków materialnych i zachowań konsumpcyjnych w okresie transformacji gospodarczej ma szczególne znaczenie, pozwala bowiem na syntetyczne określenie wielu prawidłowości, między innymi zachowań obronnych społeczeństwa.

 •  

   

 

statystyka_IwasiewiczAutor: Iwasiewicz Andrzej, Paszek Zbigniew 
Tytuł: Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Rok: 2000

 • Przeczytaj streszczenie

  Jest to trzecie wydanie skryptu Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością (drugie wydanie tej pracy ukazało się w roku 1997 i było ono zmodyfikowaną wersją skryptu Elementy statystyki i statystycznej kontroli jakości, wydanego w roku 1992). Zebrane doświadczenia dydaktyczne skłoniły autorów do wprowadzenia pewnych zmian w tekście rozdziału 6., poświęconego analizie szeregów czasowych. W pozostałych częściach skryptu wprowadzono tylko niewielkie poprawki.
  Praca składa się z sześciu rozdziałów i aneksu, w którym zamieszczono niezbędne tablice statystyczne. Rozdział 1. jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2., w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę do rozważań przedstawionych w dalszej części pracy. Rozdział 3. poświęcony jest podstawowym problemom i metodom statystyki opisowej, natomiast rozdziały 4. i 5. – statystyce matematycznej. W rozdziale 4. omówiono główne problemy estymacji, w rozdziale 5. zaś przedstawiono w obszernym zarysie problemy i metody weryfikacji hipotez. W rozdziale tym omówiono również procedury statystycznego sterowania procesami. Zaprezentowano konstrukcję i funkcjonowanie kart kontrolnych typu Shewharta oraz kart kontrolnych sum skumulowanych. Rozdział 6. poświęcony jest analizie szeregów czasowych.

 •  

   

 

Analiza_ekonometrycz_mini

Autor: Kot Stanisław Maciej 
Tytuł: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok: 1999

 • Przeczytaj streszczenie

  Podręcznik jest poświęcony kompleksowej analizie kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji systemu ekonomicznego w aspektach metodologicznym i empirycznym. Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów uczelni ekonomicznych, ekonomistów teoretyków i praktyków a także dla politologów i polityków.

 •  

   

 

Zachowania_konsump_Podolec_miniAutor: Podolec Barbara 
Tytuł: Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Rok: 1995

 • Przeczytaj streszczenie

  Podstawowym celem pracy jest ocena zachowań konsumpcyjnych poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach 1979-1990. Cel ten starano się zrealizować poprzez przeprowadzenie wielostronnej analizy budżetów gospodarstw domowych na podstawie danych przekrojowo-czasowych. Wśród procedur badawczych wykorzystano przede wszystkim modele rozkładu dochodów oraz ekonometryczne modele wydatków.

 •  

   

 

pobraneAutor: Kurkiewicz Jolanta 
Tytuł: Podstawowe metody analizy demograficznej
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN
Rok: 1992

 • Przeczytaj streszczenie

  Brak streszczenia

 •