Katedra Statystyki
Sekretariat:
Pawilon A, pokój 304A
tel. 12/ 293-52-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek godz. 9:00 - 15:00
piątek godz. 9:00 - 17:00

Dla studentów

Dokumenty związane z egzaminem dyplomowym/magisterskim:

icon_pdf Zasady uruchamiania seminariów i dyplomowania na Wydziale Zarządzania

icon_pdf Pytania do egzaminu dyplomowego/magisterskiego

icon_pdf Zasady pisania pracy dyplomowej/magisterskiej


Dokumenty związane z realizacją praktyk studenckich:

icon_pdf  Zarządzenie Rektora UEK w sprawie szczegółowej organizacji studenckich praktyk zawodowych

icon_pdf  Regulamin Praktyk

WordIcon  Załącznik nr 1 – umowa o realizację praktyki

WordIcon  Załącznik nr 2 – raport z praktyki

WordIcon  Załącznik nr 3 – prośba o zaliczenie pracy zawodowej/stażu/wolontariatu jako praktyki studenckiej

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku „Analityka gospodarcza” zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 4 tygodnie.

Wybór miejsca odbywania praktyk jest dowolny i zależy od studenta. Ważne jest, aby zakres zadań i obowiązków powierzonych studentowi podczas praktyki był zgodny z profilem kierunku „Analityka gospodarcza”.

Student może skorzystać z bazy ofert praktyk zamieszczonej na stronie Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod adresem www.kariery.uek.krakow.pl

Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie należy załączyć do umowy o praktykę.

Opiekunem praktyk w Katedrze Statystyki jest prof. UEK dr hab. Sławomir Śmiech, a kierownikiem Katedry prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek.


KIERUNEK: ANALITYKA GOSPODARCZA

INFORMACJE WSTĘPNE

Od roku akademickiego 2010-2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi unikatowy kierunek Analityka gospodarcza. Kierunek ten powstał jako odpowiedź na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Dowodem tego jest fakt, że Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę umieścił analityka gospodarczego pośród 100 zawodów przyszłości.

PROGRAM KIERUNKU

Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku unikatowego Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych, a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Z uwagi na swoją specyfikę, kierunek ten wyraźnie różni się od dotychczasowych kierunków studiów ekonomicznych.

Rozwój technik teleinformatycznych i powszechność Internetu spowodowały pojawienie się niespotykanej wcześniej, ogromnej ilości różnego rodzaju informacji. Dostęp do nich stał się stosunkowo prosty, jednak przetworzenie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej stał się dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Silna konkurencja powoduje, że tylko ci, którzy najlepiej potrafią analizować dane mają szansę na osiągnięcie sukcesu. Efektywne wykorzystanie danych wymaga zrozumienia sposobu ich powstawania, gromadzenia, umiejętnego wykorzystania narzędzi informatycznych do ich pogłębionej statystyczno – ekonometrycznej analizy. Studenci Analityki gospodarczej stopniowo poznają skomplikowane metody ilościowe. W trakcie studiów uczą się rozumieć zależności występujące między zmiennymi, wykrywać je i wykorzystywać do: opisu zjawisk gospodarczych, optymalizacji decyzji biznesowych, budowania modeli prognostycznych.

Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono studia drugiego stopnia ze specjalnościami: Analityka makroekonomiczna, Analityka mikroekonomiczna, Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

PRZEDMIOTY

Przedmioty w planie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku unikatowym Analityka gospodarcza są podzielone na trzy grupy. Pierwszą grupę tworzą przedmioty wykształcenia ogólnego, takie jak: elementy logiki, filozofia, socjologia lub psychologia, język angielski, drugi język obcy i wychowanie fizyczne. W grupie przedmiotów podstawowych znajdują się: metodologia badań ekonomicznych, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy prawa, podstawy rachunkowości, finanse, podstawy organizacji i zarządzania, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, algebra liniowa, analiza matematyczna, matematyka finansowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, demografia, ekonometria, badania operacyjne oraz informatyka. Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje następujące przedmioty: pomiar wielkości ekonomicznych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe, rachunkowość zarządcza, rewizja finansowa, wielowymiarowa analiza danych, języki i pakiety obliczeniowe, prognozowanie i symulacje, analiza danych jakościowych, metody badań rynkowych, analiza finansowych szeregów czasowych, metody analizy ryzyka, analiza rynków finansowych, modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania. Uzupełnieniem przedmiotów wykształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych są seminaria dyplomowe oraz przedmioty do wyboru oferowane przez Wydział Zarządzania i uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów.

Drugi stopień studiów został przygotowany tak, aby pozwolić studentom na pogłębienie wiedzy i umiejętności modelowania statystycznego i ekonometrycznego. Dotychczasowe doświadczenia i zdobyte już umiejętności pozwalają na stosowanie narzędzi ilościowych w aplikacjach zgodnych z wybraną specjalnością.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza będzie analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub w zespole analizy i prognozy gospodarcze. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym tj. w Urzędach Statystycznych, Ministerstwach, Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich – współtworząc analizy sytuacji ekonomicznej i społecznej; w bankach i w innych instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych (m.in. w departamentach zarządzania ryzykiem); w przedsiębiorstwach – prognozując sprzedaż, w instytucjach badania koniunktury i innych podmiotach prowadzących szeroko rozumiane analizy ilościowe.